Sa oled siin

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski

Jevgeni Ossinovski on Eesti Vabariigi tervise- ja tööminister alates 23. novembrist 2016. Ta on Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees alates 30. maist 2015.

 • Jevgeni Ossinovski oli ka  Eesti Vabariigi tervise- ja tööminister aastatel 2015-2016.
 • Aastatel 2014-2015 oli Ossinovski haridus- ja teaduministri ametikohal ning kuulus seejärel Riigikogu XIII koosseisu, kus ta oli kultuurikomisjoni liige.
 • Aastatel 2011–2014 oli Ossinovski Riigikogu XII koosseisu liige. Ta oli Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni liige.
 • Aastatel 2004–2006 tegutses Ossinovski FIEna.
 • 15. märtsil 1986. aastal Kohtla-Järvel sündinud Ossinovski on lõpetanud Tallinna Reaalkooli. Bakalaureusekraadi omandas Ossinovski Tartu Ülikoolis filosoofia erialal. Tal on filosoofia magistrikraad Warwicki ülikoolist Suurbritanniast ning politoloogia magistrikraad Londoni Majandus- ja Poliitteaduste koolist.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski

 

Tervise- ja tööminister


Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 

 

 

 

 • Tervise - ja tööminister juhib sotsiaalministeeriumi ja langetab selle valitsemisalasse kuuluvaid otsuseid oma valdkonnas. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru sotsiaalministeeriumi tegevusest ja esitab vajadusel ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonnas on rahvatervise, tervishoiu, tervisesüsteemi arendamise, ravimite, meditsiiniseadmete, tööhõive, töötuskindlustuse, töösuhete ja töökeskkonna, võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkond.

   

 • Tervise - ja tööminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 • Tervise- ja tööminister on Eesti Haigekassa nõukogu esimees ja Eesti Töötukassa nõukogu liige.

 • Tervise - ja tööminister esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekud ministeerium aastaeelarve ja vajadusel lisaeelarve kohta. Ta otsustab eelarvevahendite kasutamise üle ning vastutab Euroopa Liidu poolt eraldatud vahendite ning muu välisabi sihipärase kasutamise eest. Minister kinnitab ka sotsiaalministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Tervise - ja tööminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid oma valdkonnas ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonda kuuluvad Ravimiamet, Terviseamet ja Tööinspektsioon ning Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, Eesti E-tervise Sihtasutus, sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Sihtasutus Viljandi Haigla, Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum ja Sihtasutus Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus.

Sotsiaalministeerium

 • Koostab riigi sotsiaalprobleemide lahendamiskavasid ja juhib nende elluviimist.
 • Kavandab ja viib ellu poliitikat sotsiaalkaitse valdkonnas ning tagab sotsiaalkindlustushüvitiste õigeaegse ning sihitud määramise ja maksmise.
 • Juhib sotsiaalkindlustust ja hoolekannet.
 • Arendab ja viib ellu tööelu- ja tööturupoliitikat, et tagada inimeste pikaajaline töövõime ja -hõive.
 • Korraldab rahva tervise kaitset ja arstiabi.
 • Edendab võrdset kohtlemist ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust, et erinevad sotsiaalsed grupid oleks ühiskonnaellu kaasatud.
 • Tegeleb puuetega inimeste sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkindlustuse teemadega.
 • Koordineerib laste õiguste ja lastekaitse poliitikate kujundamist ning korraldab rahvusvahelist lapsendamist.
 • Kujundab perepoliitikat, mille prioriteediks on töö- ja eraelu ühitamine ning vanemaharidus.

Sotsiaalministeeriumist lähemalt »

http://www.sotsiaalministeerium.ee/

Viimati uuendatud: 30. oktoober 2017