Sa oled siin

Sotsiaalpoliitika ja tervishoid

 • Suurendame riikliku pensioni baasosa ja vähendame palgakomponendi osakaalu, eesmärgiga kujundada pensioni I sambast solidaarsem ja võrdsem sissetulek eakatele.
 • Viime läbi pensionireformi, mis arvestab Eesti tööealiste inimeste vähenemist ning vanemaealiste arvu kasvu. Tulevikus seome pensioniea oodatava keskmise elueaga, võimaldame valida endale sobivaima aja pensionile minekuks, võtta pensioni välja osaliselt või pensioni maksmise peatada.
 • Tagame eripensionites selguse ja võimaldame kõikidele ligipääsu teisele pensionisambale. 
 • Rakendame emapensioni, et väärtustada lapsi kasvatavaid vanemaid. 
 • Loome vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi, mis on piisavalt paindlik, pakub vanematele erinevaid valikuvõimalusi, toetab vanemate osalust tööturul ja laste kasvatamise jagamist vanemate vahel. Fikseerime vanemahüvitise ülempiiri.
 • Tõstame lasterikka pere toetuse (3-6 lapsega perele) 300 euroni kuus.
 • Kustutame raske puudega laste vanemate õppelaenud.
 • Vähendame omastehooldajate koormust, võttes arvesse hoolduskoormuse rakkerühma ettepanekuid.
 • Taastame 250-eurose matusetoetuse kõigile, suunates vastavad vahendid kohalikele omavalitsustele.
 • Tagame Eesti inimestele arstiabi parema kättesaadavuse ning tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse. Astume samme Haigekassa kulude tõhustamiseks ja tulude suurendamiseks muudest allikatest.
 • Me ei vähenda sotsiaalmaksus ravikindlustuse osa (13%).
 • Hüvitame suuremas määras kõrgendatud ravivajadustega inimestele ravimitele tehtud kulutused.
 • Toetame esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavuse edasist parandamist.
 • Võimaldame töötajate terviseedendamise soodustamiseks ettevõtetel kuni 100 euro ulatuses kvartalis katta töötajate tervise parandamisega seotud kulusid.
 • Töötame välja tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi.
 • Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks investeerime E-tervise lahendustesse ning viime läbi personaalmeditsiini pilootprojekti.
 • Seame eesmärgiks vähendada alkoholitarbimist ja sellest tulenevaid tervisekahjusid. Kehtestame seadusega täiendavad alkoholi reklaami- ja müügipiirangud. 
 • Rahastame emakakaelavähi vastast vaktsineerimist. 
 • Tõhustame HIV ja AIDSi ennetustööd ja ravi. 
Viimati uuendatud: 23. november 2016