Sa oled siin

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva

Kaia Iva on Eesti Vabariigi sotsiaalkaitseminister alates 23. novembrist 2016. Kaia Iva kuulub erakonda Isamaa

 • Aastatel 2015-2016 oli Kaia Iva Türi Lasteaia direktor.
 • Aastatel 2015-2016 oli Iva Türi vallavolikogu liige.
 • Aastatel 2007–2015 kuulus Kaia Iva Riigikogu XI ja XII koosseisu.
 • Aastatel 2006–2007 oli ta Mäo Klaasi ASi müügiosakonna juhataja.
 • Kaia Iva oli aastatel 2005-2007 Türi vallavolikogu liige.
 • Aastatel 2002–2005 oli Iva Türi linnapea.
 • Aastal 2002 Järva Teataja Kirjastuse reklaamiosakonna juhataja.
 • Kaia Iva töötas aastatel 1997–2002 Nordika Kindlustuse Järvamaa esinduse juhataja. 
 • Aastatel 1989–1997 oli ta Türi 2. Keskkooli õpetaja ja õppealajuhataja ning aastatel 1986–1989 Türi Keskkooli õpetaja.
 • 28. aprillil 1964. aastal Türil sündinud Kaia Iva on lõpetanud Nõo Keskkooli ja Tallinna Pedagoogilise Instituudi matemaatika ja füüsika õpetaja erialal.

   

 

 

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva

 

 

Sotsiaalkaitseminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Sotsiaalkaitseminister juhib sotsiaalministeeriumi ja langetab selle valitsemisalasse kuuluvaid otsuseid. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru sotsiaalministeeriumi tegevusest ja esitab vajadusel ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Sotsiaalkaitseministri vastutusvaldkonnas on sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande, laste õiguste ja perede elukvaliteedi edendamise ja puudega inimeste elukvaliteedi edendamise valdkond.

 • Sotsiaalkaitseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.
 • Sotsiaalkaitseminister esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekud ministeerium aastaeelarve ja vajadusel lisaeelarve kohta. Ta otsustab eelarvevahendite kasutamise üle ning vastutab Euroopa Liidu poolt eraldatud vahendite ning muu välisabi sihipärase kasutamise eest. Minister kinnitab ka sotsiaalministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Sotsiaalminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Sotsiaalkaitseministri vastutusvaldkonda kuuluvad Sotsiaalkindlustusamet ning AS Hoolekandeteenused, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ja Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond.

Sotsiaalministeerium

 • Koostab riigi sotsiaalprobleemide lahendamiskavasid ja juhib nende elluviimist.
 • Kavandab ja viib ellu poliitikat sotsiaalkaitse valdkonnas ning tagab sotsiaalkindlustushüvitiste õigeaegse ning sihitud määramise ja maksmise.
 • Juhib sotsiaalkindlustust ja hoolekannet.
 • Arendab ja viib ellu tööelu- ja tööturupoliitikat, et tagada inimeste pikaajaline töövõime ja -hõive.
 • Korraldab rahva tervise kaitset ja arstiabi.
 • Edendab võrdset kohtlemist ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust, et erinevad sotsiaalsed grupid oleks ühiskonnaellu kaasatud.
 • Tegeleb puuetega inimeste sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkindlustuse teemadega.
 • Koordineerib laste õiguste ja lastekaitse poliitikate kujundamist ning korraldab rahvusvahelist lapsendamist.
 • Kujundab perepoliitikat, mille prioriteediks on töö- ja eraelu ühitamine ning vanemaharidus.

Sotsiaalministeeriumist lähemalt »

http://www.sotsiaalministeerium.ee/

Viimati uuendatud: 6. august 2018