Sa oled siin

Siseminister Katri Raik

Katri Raik on Eesti Vabariigi siseminister alates 26. novembrist 2018. Ta kuulub Sotsiaaldemokraatlikku erakonda. 

 • 2015. aasta märtsist kuni ministriametisse asumiseni töötas Katri Raik Sisekaitseakadeemia rektorina.
 • Aastatel 2009–2015 ja 1999-2007 oli Katri Raik Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor.
 • Aastatel 2007-2009 töötas Raik Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantslerina.

 • Aastatel 1991-1999 töötas Katri Raik Tartu Ülikoolis rektori referendi ja ülikooli teabetalituse juhatajana.

 • 26. oktoobril 1967. aastal Tartus sündinud Raik on lõpetanud Tartu 3. Keskkooli. Tal on ajaloo doktorikraad Tartu Ülikoolist 2004. aastast.

Siseminister Andres Anvelt

 

 

Siseminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Siseminister juhib riigi sisejulgeoleku valdkonda ning korraldab piirivalve, kriisireguleerimise ja päästetöödega seotud küsimusi.
 • Siseminister juhib siseministeeriumi tööd ja otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru siseministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Siseministri vastutada on kodakondsuse ja migratsiooniga seotud asjade korraldamine.
 • Siseminister juhib Vabariigi Valitsuse uimastiennetuse komisjoni, mille eesmärk on koordineerida nii ennetustööd kui vähendada narkoainete pakkumist.
 • Siseminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Siseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Siseministeerium

 • Tagab koos oma valitsemisala asutustega riigi sisejulgeolekut ja kaitseb avalikku korda.
 • Valvab ja kaitseb Eesti riigipiiri ning tagab piirirežiimi rakendamise.
 • Töötab välja kriisireguleerimise ning ja päästeala valdkondadega seonduvaid poliitikaid ning korraldab nende elluviimist.
 • Koordineerib tuleohutuse ja lõhkematerjalidega seotud õnnetuste ennetamist.
 • Töötab välja kodakondsus- ja migratsioonipoliitika.
 • Koordineerib ametkondade ja organisatsioonide vahelist koostööd korrakaitse küsimuses.
 • Kavandab ja viib koostöös välisministeeriumiga ellu riigi viisapoliitikat ning tegeleb ebaseadusliku sisserände ja töötamise ennetamisega.
 • Koordineerib terrorismivastase võitluse tegevuskava täitmist.
 • Reguleerib relvade käitlemist ja turvateenuste osutamist ning kujundab riigi relva- ja turvapoliitikat.

Siseministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 26. november 2018