Sa oled siin

Maaeluminister Tarmo Tamm

Tarmo Tamm on Eesti Vabariigi maaeluminister alates 12. detsembrist 2016. Ta kuulub Keskerakonda.

 • Aastatel 2015-2016 kuulus Tarmo Tamm Riigikogu XIII koosseisu, kus ta oli rahanduskomisjoni aseesimees.
 • Aastatel 2014-2015 kuulus ta Riigikogu XII koosseisu, kus ta oli põhiseaduskomisjoni aseesimees.
 • Aastatel 1999-2013 kuulus Tarmo Tamm Põlva Linnavolikokku ja oli 1999-2011 Põlva linnapea
 • Aastatel 1991-1999 kuulus Tamm Põlva Vallavolikokku ning oli 1993-1999 ka Põlva maavanem
 • Aastatel 1976-1993 töötas Tarmo Tamm Põlva Agro töökoja juhatajana.
 • 3. detsembril 1956. aastal Kiuma külas sündinud Tamm on lõpetanud Tihemetsa Sovhoostehnikumi 1974. aastal mehhaniseerimise erialal ning Eesti Maaülikooli agraarökonomisti eriala 2007. aastal

Maaeluminister Tarmo Tamm

 

 

Maaeluminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Maaeluminister töötab Eesti maaelu ning põllu- ja kalamajanduse jätkusuutliku arengu nimel.
 • Maaeluminister juhib maaeluministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru maaeluministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Maaeluminister nimetab Eesti esindajad oma valitsemisala valdkonnaga tegelevatesse Euroopa Liidu asutustesse, nagu Ühenduse Sordiamet ja Euroopa Toiduohutusamet.
 • Maaeluminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Maaeluminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Maaeluminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Maaeluministeerium

 • Tegeleb maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika kavandamise ja elluviimisega.
 • Koordineerib loomakaitse ning taimekaitse alaseid tegevusi.
 • Koostab põllumajanduslike rakendusteaduste riiklike programme ja korraldab nende täitmist ning mõju hindamist, lisaks osaleb riigi kutse- ja kõrghariduspoliitika kujundamisel.
 • Korraldab põllumajanduse teadus- ja arendustegevust ning põllumajandusharidust.
 • Koordineerib Eesti maaelupoliitikat ja viib ellu Euroopa Liidu (EL) ühist põllumajanduspoliitikat ning Eesti maaelu arengukava.
 • Arendab põllumajandustootjate turule suunatust ning töötab põllumajandustootmise jätkusuutlikkuse tagamise nimel.
 • Kavandab ja viib ellu Eesti kalanduspoliitikat, mille eesmärk on arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.
 • Kujundab Eesti söödaohutuse, loomatervise ning põllumajandusloomade aretuse valdkonda.
 • Korraldab toiduohutuse ja
  -nõuetekohasuse tagamist.

Maaeluministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 25. jaanuar 2017