Sa oled siin

Kultuuriminister Tõnis Lukas

Tõnis Lukas on Eesti Vabariigi kultuuriminister alates 29. aprillist 2019. Ta kuulub erakonda Isamaa.

Tõnis Lukas sündis 5. juunil 1962 Tallinnas, ta on abielus ning kahe tütre ja ühe poja isa. Lukas astus 1992. aastal erakonda Isamaa ja kuulub Kaitseliidu Tartu maleva Akadeemilisse malevkonda. 2006. aastal tunnustati teda Riigivapi IV klassi teenetemärgiga.

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2013–2018 ja 1992-1995 oli Eesti Rahva Muuseumi direktor.
 • Aastatel 2011–2012 kuulus Riigikogu XII koosseisu.
 • Aastatel 2007–2011 oli Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister.
 • Aastatel 2002-2007 kuulus Riigikogu IX ja X koosseisu.
 • Aastatel 1999-2002 oli Eesti Vabariigi haridusminister.
 • Aastatel 1996–1997 oli Tartu linnapea.
 • Aastatel 1995–1996 kuulus Riigikogu VIII koosseisu, ta oli kultuurikomisjoni esimees.

Haridus

Tõnis Lukas lõpetas 1987. a Tartu Ülikooli ajaloo erialal ning 1998. aastal kaitses Tartu Ülikoolis samal erialal magistrikraadi. Valdab eesti, inglise ja prantsuse keelt.

 

Kultuuriminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi president peaministri ettepanekul.

 

 • Kultuuriminister juhib kultuuriministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru kultuuriministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Kultuuriminister kinnitab kultuuripärandisse kuuluvate objektide kultuurimälestiseks tunnistamise ja mälestiste hulgast väljaarvamise.
 • Kultuuriminister juhib Kultuurkapitali nõukogu ning kinnitab sihtkapitalide nõukogude koosseisud, näiteks Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu.
 • Kultuuriminster esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Kultuuriminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Kultuuriministeerium

 • Juhib riigi kultuuri- ja sporditööd, kunstide edendamist ning nende valdkondadega seotud probleemide lahendamist.
 • Töötab välja kultuuri ja spordi riikliku finantseerimise põhimõtted ja teeb koostööd Kultuurkapitali ning teiste kultuuri ja sporti toetavate institutsioonidega.
 • Annab välja riigi kultuuripreemiaid ja 
  -stipendiume.
 • Määrab spordi ja kehakultuuri üldised arengusuunad ning korraldab koostööd erinevate spordiorganisatsioonide vahel.
 • Arendab koos teiste ministeeriumidega loomemajandust.
 • Vastutab kogu riikliku muinsuskaitsetegevuse koordineerimise eest.
 • Toetab vähemusrahvuste kultuuri ning nende kultuurielu ja -tegevuste korraldamist.
 • Osaleb riigi meediatöö kavandamises, meediateenuste poliitika väljatöötamises ja arendamises ning meediateenuste osutamise tegevuslubade väljaandmises vastavalt meediateenuste seadusele.
 • Valmistab ette oma valitsemisala puudutavate õigusaktide eelnõusid ning kannab hoolt nende vastavuse eest põhiseadusele ja teistele seadustele.

Kultuuriministeeriumist lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 29. aprill 2019