Sa oled siin

Justiitsminister Raivo Aeg

Raivo Aeg on Eesti Vabariigi justiitsminister alates 29. aprillist 2019. Ta kuulub erakonda Isamaa.

Raivo Aeg sündis 4. juulil 1962 Kuressaares, ta on abielus ning ühe poja isa. Aeg astus 2014. aastal erakonda Isamaa. 2008. aastal tunnustati teda Kotkaristi II klassi teenetemärgiga.

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2015-2019 kuulus Riigikogu XIII kooseisu, oli julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees.
 • Aastatel 2013-2014 oli Õiguskantsleri kantselei nõunik.
 • Aastatel 2008-2013 oli Kaitsepolitseiameti peadirektor.
 • Aastatel 2005-2008 oli Politseiameti peadirektor, enne seda alates 2003. aastast Politseiameti peadirektori asetäitja, 1999. aastast Politseiameti korrakaitseosakonna juht.
 • Aastatel 1996-1999. oli Rapla politseiprefektuuri prefekt, enne seda alates 1991. aastast Saare politseiprefektuuri juhtivinspektor ja aseprefekt.

Haridus

Raivo Aeg lõpetas 1985. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi masinaehituse erialal. Valdab eesti, inglise, soome ja vene keelt.

 

 

Justiitsminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 • Justiitsminister juhib justiitsministeeriumi ja langetab selle valitsemisalasse kuuluvaid otsuseid. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru justiitsministeeriumi tegevusest ja esitab vajadusel ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Justiitsminister esitab valitsusele ettepaneku riigi peaprokuröri ametisse nimetamiseks, nimetab ametisse juhtiva riigiprokuröri ja juhtivprokuröri ning riigiprokuröri ja teeb teenistuslikku järelevalvet prokuratuuri üle.
 • Justiitsminister nimetab ametisse ja vabastab ametist vanglate direktorid ning määrab kinnipeetavate isikute piirmäära igas konkreetses vanglas.
 • Justiitsminister määrab maa- ja halduskohtute tööpiirkonna ja kohtute täpse asukoha ning neis töötavate kohtunike arvu ja nimetab ametisse kohtute esimehed, kohtudirektorid ja kohtunikuabid.
 • Justiitsminister esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekud ministeeriumi aastaeelarve ja vajadusel lisaeelarve kohta. Ta otsustab eelarvevahendite kasutamise üle ning vastutab Euroopa Liidu poolt eraldatud vahendite ning muu välisabi sihipärase kasutamise eest. Minister kinnitab ka justiitsministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

Justiitsministeerium

 • Kavandab ja viib ellu riigi õigus- ja kriminaalpoliitikat, et tagada avatud ja turvalist ühiskonda, kus inimesed teavad oma õigusi ja võivad nende kaitses kindlad olla.
 • Koordineerib võitlust kuritegevuse vastu, sealhulgas kuriteoennetust ja riiklikku korruptsioonivastast tegevust.
 • Korraldab vanglasüsteemi tööd ja haldab vanglaametnikuteenistust.
 • Kindlustab kohturegistrite kvaliteedi ning kohtutäiturite, pankrotihaldurite, notarite, vandetõlkide ja advokatuuri tegevuse seaduslikkuse.
 • Tagab kohtupidamise sujuvuse ning kvaliteetse ja kättesaadava õigusabi ning menetleb rahvusvahelise õigusabi taotlusi.
 • Koordineerib valitsuse õigusloomet ja kontrollib, et ministeeriumid looksid uut õigust kooskõlas põhiseaduse ja teiste seadustega.
 • Annab välja Riigi Teatajat ja Ametlikke Teadaandeid.
 • Annab välja kodanikujulguse aumärki kuriteo ärahoidmise või muu olulise panuse eest kaaskodanike turvatunde tõstmisesse.
 • Korraldab maa-, haldus- ja ringkonnakohtute ning nende registrite tegevust.

Justiitsministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 29. aprill 2019