Sa oled siin

Kultuuriminister Indrek Saar

Indrek Saar on Eesti Vabariigi kultuuriminister alates 23.novembrist 2016. Ta kuulub Sotsiaaldemokraatlikku erakonda.

 • Indrek Saar oli ka Eesti Vabariigi kultuuriminister aastatel 2015-2016
 • Aastatel 2007-2015 kuulus Indrek Saar Riigikogu XI ja XII koosseisu.
 • Aastatel 2006-2007 oli ta Teatri NO99/Vanalinnastuudio tegevjuht ning enne seda aastatel 2004 -2005 teatri direktori nõunik.
 • Aastatel 2002-2007 on ta olnud Rakvere Linnavolikogu aseesimees.
 • Saar on olnud ka Rakvere Teatri direktor aastatel 1996-2005 ja Sihtasutuste Rakvere Teatrimaja juhataja aastatel 2005-2006.
 • 20.veebruaril 1973. aastal Kuressaares sündinud Indrek Saar on lõpetanud Kuressaare 2. Keskkooli ja Eesti Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli näitlejana.

Kultuuriminister Indrek Saar

 

 
 

Kultuuriminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi president peaministri ettepanekul.

 

 • Kultuuriminister juhib kultuuriministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru kultuuriministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Kultuuriminister kinnitab kultuuripärandisse kuuluvate objektide kultuurimälestiseks tunnistamise ja mälestiste hulgast väljaarvamise.
 • Kultuuriminister juhib Kultuurkapitali nõukogu ning kinnitab sihtkapitalide nõukogude koosseisud, näiteks Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu.
 • Kultuuriminster esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Kultuuriminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Kultuuriministeerium

 • Juhib riigi kultuuri- ja sporditööd, kunstide edendamist ning nende valdkondadega seotud probleemide lahendamist.
 • Töötab välja kultuuri ja spordi riikliku finantseerimise põhimõtted ja teeb koostööd Kultuurkapitali ning teiste kultuuri ja sporti toetavate institutsioonidega.
 • Annab välja riigi kultuuripreemiaid ja 
  -stipendiume.
 • Määrab spordi ja kehakultuuri üldised arengusuunad ning korraldab koostööd erinevate spordiorganisatsioonide vahel.
 • Arendab koos teiste ministeeriumidega loomemajandust.
 • Vastutab kogu riikliku muinsuskaitsetegevuse koordineerimise eest.
 • Toetab vähemusrahvuste kultuuri ning nende kultuurielu ja -tegevuste korraldamist.
 • Osaleb riigi meediatöö kavandamises, meediateenuste poliitika väljatöötamises ja arendamises ning meediateenuste osutamise tegevuslubade väljaandmises vastavalt meediateenuste seadusele.
 • Valmistab ette oma valitsemisala puudutavate õigusaktide eelnõusid ning kannab hoolt nende vastavuse eest põhiseadusele ja teistele seadustele.

Kultuuriministeeriumist lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 3. mai 2018