Sa oled siin

Justiitsminister Urmas Reinsalu

Urmas Reinsalu on Eesti Vabariigi justiitsminister alates 23.novembrist 2016. Ta kuulub erakonda Isamaa.

 • Urmas Reinsalu oli ka Eesti Vabariigi justiitsminister aastatel 2015-2016
 • Aastatel 2014-2015 oli Urmas Reinsalu XII Riigikogu liige.
 • Aastatel 2014-2015 oli Urmas Reinsalu XII Riigikogu liige.
 • Aastatel 2012-2014 oli ta Eesti Vabariigi kaitseminister.
 • Aastatel 2007-2013 kuulus Reinsalu X, XI ja XII Riigikogu koosseisu.
 • Aastatel 2002-2003 oli ta Sisekaitseakadeemia lektor.
 • Aastatel 2001-2002 töötas Reinsalu Res Publica poliitilise sekretärina.
 • Aastatel 1998-2001 töötas Urmas Reinsalu Vabariigi Presidendi Kantselei direktorina ning enne seda alates 1997. aastast Vabariigi Presidendi sisepoliitika nõunikuna.
 • Aastatel 1996-1997 oli ta justiitsministeeriumis avaliku õiguse valdkonna spetsialist.
 • 22. juunil 1975. aastal Tallinnas sündinud Urmas Reinsalu on lõpetanud Tallinna 37. Keskkooli ja Tartu Ülikooli õigusteaduse erialal.
Justiitsminister Urmas Reinsalu

 

 
 

Justiitsminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 • Justiitsminister juhib justiitsministeeriumi ja langetab selle valitsemisalasse kuuluvaid otsuseid. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru justiitsministeeriumi tegevusest ja esitab vajadusel ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Justiitsminister esitab valitsusele ettepaneku riigi peaprokuröri ametisse nimetamiseks, nimetab ametisse juhtiva riigiprokuröri ja juhtivprokuröri ning riigiprokuröri ja teeb teenistuslikku järelevalvet prokuratuuri üle.
 • Justiitsminister nimetab ametisse ja vabastab ametist vanglate direktorid ning määrab kinnipeetavate isikute piirmäära igas konkreetses vanglas.
 • Justiitsminister määrab maa- ja halduskohtute tööpiirkonna ja kohtute täpse asukoha ning neis töötavate kohtunike arvu ja nimetab ametisse kohtute esimehed, kohtudirektorid ja kohtunikuabid.
 • Justiitsminister esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekud ministeeriumi aastaeelarve ja vajadusel lisaeelarve kohta. Ta otsustab eelarvevahendite kasutamise üle ning vastutab Euroopa Liidu poolt eraldatud vahendite ning muu välisabi sihipärase kasutamise eest. Minister kinnitab ka justiitsministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

Justiitsministeerium

 • Kavandab ja viib ellu riigi õigus- ja kriminaalpoliitikat, et tagada avatud ja turvalist ühiskonda, kus inimesed teavad oma õigusi ja võivad nende kaitses kindlad olla.
 • Koordineerib võitlust kuritegevuse vastu, sealhulgas kuriteoennetust ja riiklikku korruptsioonivastast tegevust.
 • Korraldab vanglasüsteemi tööd ja haldab vanglaametnikuteenistust.
 • Kindlustab kohturegistrite kvaliteedi ning kohtutäiturite, pankrotihaldurite, notarite, vandetõlkide ja advokatuuri tegevuse seaduslikkuse.
 • Tagab kohtupidamise sujuvuse ning kvaliteetse ja kättesaadava õigusabi ning menetleb rahvusvahelise õigusabi taotlusi.
 • Koordineerib valitsuse õigusloomet ja kontrollib, et ministeeriumid looksid uut õigust kooskõlas põhiseaduse ja teiste seadustega.
 • Annab välja Riigi Teatajat ja Ametlikke Teadaandeid.
 • Annab välja kodanikujulguse aumärki kuriteo ärahoidmise või muu olulise panuse eest kaaskodanike turvatunde tõstmisesse.
 • Korraldab maa-, haldus- ja ringkonnakohtute ning nende registrite tegevust.

Justiitsministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 6. august 2018