Sa oled siin

Haridus- ja teaduspoliitika

 • Motiveerime omavalitsusi lasteaiaõpetajate palkade tõstmisel kooliõpetajate palga alammäärani.
 • Seame riiklikuks prioriteediks lasteaias eesti keele õppe kvaliteedi tõusu, tagades selleks vajalikud õppevahendid ja lasteaiaõpetajate täiendkoolituse.
 • Tõstame õpetajate keskmise palga 2019. aastaks 120%-ni Eesti keskmisest palgast.
 • Suurendame tugispetsialistide toetust kohalikele omavalitsustele, et tõsta lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavust.
 • Loome võimalused ja üleminekusüsteemi Eestisse tagasi pöörduvate perede laste õppima asumiseks.
 • Tõstame koolitoidu toetuse 1 euroni ning sätestame põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses koolipidajale kohustuse pakkuda kõigile õpilastele tasuta koolilõunat, et koolides pakutav toit oleks tervislik ja kättesaadav.
 • Tõhustame ja rahastame koolikiusamise vastaseid tegevusi. 
 • Jätkame riigigümnaasiumite arendamist, gümnaasiumivõrgustiku korrastamist ning lubame ka pärast 2023. aastat gümnaasiumite pidamist omavalitsuste poolt. Tagame maakonnakeskustest kaugemal asuvate maagümnaasiumite kõrgema rahastuse.
 • Tagame erakoolide tegevustoetuse kohaliku omavalitsuse keskmisel tasemel. Loome jätkusuutliku erakoolide rahastamise kava 2020+. 
 • Tagame vähemalt keskhariduse või kutsekvalifikatsiooni omandamise kõigile noortele.
 • Jätkame kutsehariduse lõpetajate oskuste kooskõlla viimist tööturu vajadustega. Selleks jätkame üleminekut väljundipõhistele õppekavadele, laiendame praktikavõimalusi ja suurendame tööandjate osalust õppekavade sisu ja tulemuste kujundamisel
 • Sidustame Töötukassa ja HTM-i tegevused tööturu- ja õpipoisikoolituste pakkumisel. Ühtlustame erinevate asutuste tööturgu toetavad tegevused ja lõpetame dubleerimise.
 • Viime ellu noorte huvitegevuse toetuse kontseptsiooni.
 • Kasvatame noorte võimalusi osaleda tööelus, sh õpilasmalevates, luues täiendavaid motivatsioonimehhanisme tööandjatele ja vähendades noorte töötamisega seotud piiranguid. 
 • Motiveerime tööandjaid palkama noori spetsialiste. 
 • Laiendame IT-õppe võimalusi erinevatel haridustasemetel.
 • Seame eesmärgiks viia teadus- ja arendustegevuse rahastamise 1 protsendini SKT-st.
 • Peame vajalikuks suurendada erasektori tellimusel või erasektoriga koostöös toimuva teadus- ja arendustegevuse osakaalu. Töötame välja ettepanekud ettevõtete teadus- ja arendustegevuse stimuleerimiseks ja erasektori vahendite suuremaks kaasamiseks.
 • Teaduse rahastamisel lähtume sihist saavutada baasfinantseerimise ja projektipõhise rahastamise tasakaal tasemel 50/50.
 • Teadus- ja arendustegevuseks kvaliteetse järelkasvu tagamiseks tõstame doktorantide toetusi.
Viimati uuendatud: 27. detsember 2016