Taust

Valitsusasutused kasutasid 2011. aasta suvel oma tunnustena üle 70 erineva sümboli, mille omavaheline seotus ning visuaalne side riigiga oli nõrk. Eelneva kümne aasta jooksul olid näiteks ministeeriumid muutnud või täiendanud oma visuaalset identiteeti vähemalt 18 korral. Tõhusa visuaalse kommunikatsiooni tagab aga järjepidevus. Samuti on pidev visuaalse identiteedi muutmine kulukas.
 
Seoses valitsusportaali loomisega tekkis vajadus ühtlustada valitsusasutuste visuaalne identiteet. 2011. aasta lõpus korraldati avalik ideekonkurss valitsuslogo leidmiseks. Ideekonkursile laekus 39 kavandit, mille seast saadi ka valitsuslogo ideekavand – Asko Künnapi "Prima Facie". Konkursitöid hindasid Eesti Kunstiakadeemia eestvedamisel Eesti Disainerite Liidu, Eesti Disainikeskuse, Eesti Kujundusgraafikute Liidu, ministeeriumide ja Riigikantselei esindajad.
 
Valitsuskabineti 15. novembri 2012. a nõupidamisel pidasid ministrid vajalikuks ühtlustada valitsusasutuste visuaalse identiteedi ja võtta kasutusele kahel sümbolil - riigivapil ja sellest tuletatud lõvil, põhinev identiteet. Otsusest tulenevalt oli vaja määratleda riigivapiga olulised kommunikatsioonikanalid ja infokandjad.Seda tegi Riigikantselei poolt kokku kutsutud töörühm, kuhu kuulusid disaini, kommunikatsiooni, heraldika, õiguse, diplomaatilise protokolli ja dokumendihalduse valdkonna asjatundjad. Riigivapi kujunduses kasutamise üldised reeglid ja põhimõtted töötas välja eraldi töörühm tunnustatud heraldiku Priit Herodese juhtimisel.
 
Valitsuslogo ideekavand, ministeeriumide edastatud logode ja infokandjate nimekiri koos asjatundjate töörühmas saavutatud kokkulepetega olid aluseks disainihankeks. Rakendushanke tulemusel loodi 2013. aasta lõpuks valitsusasutuste logod, infokandjatele kujundusnäidised ja –reeglid, samuti kindlaks määratud kujundusega infokandjate kujundusmallid.
 

 

Viimati uuendatud: 10. veebruar 2014