Sa oled siin

Arengukavad

Eesti arengut suunab 46 strateegilist dokumenti, mille nimetused, õiguslik staatus, sisuline ülesehitus, eesmärgistatus ja seostatus eelarvega on erinev.

Siit leiate ülevaate valitsuse heakskiidu saanud arengukava koostamise ettepanekutest ning kehtivatest valitsuse ja Riigikogu poolt heaks kiidetud strateegilistest dokumentidest 29.3.2018 seisuga 17 poliitikavaldkonna kaupa: lastega perede toimetuleku parandamine, riigireform, ääremaastumise pidurdamine, julgeolek ja riigikaitse, välis- ja Euroopa Liidu poliitika, sissetulekute kasvatamine ja ettevõtluse edendamine, energeetika, sotsiaalkaitse ja tervishoiupoliitika, õiguskord, sisejulgeolek, teadus- ja hariduspoliitika, kultuur ja sport, eesti keel ja eestlus, kodakondsuspoliitika ja lõimumine, keskkond, maaelu ja põllumajandus, kodanikuühiskonna arendamine

 

Arengukavade koostamise ettepanekud

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav asutus Esitamise tähtaeg 
16.4.2020 Valitsuse protokolliline otsus (kiita heaks) Eesti keelevaldkonna arengukava 2021-2035 (872.13 KB, PDF) Haridus- ja teadusministeerium 2020. a november
30.11.2019 Valitsuse korraldus nr 294 Noortevaldkonna arengukava 2021–2035 (1.28 MB, PDF) Haridus- ja teadusministeerium 2020. a oktoober
30.11.2019 Valitsuse korraldus nr 295 Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 (974.68 KB, PDF) Haridus- ja teadusministeerium 2020. a oktoober
12.9.2019 Valitsuse korraldus nr 214 Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (1.5 MB, PDF) Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja Haridus- ja teadusministeerium 2020. a märts
12.9.2019 Valitsuse korraldus nr 215 Transpordi ja liikuvuse arengukava aastateks 2021–2030 (1.09 MB, PDF) Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2020. a detsember
12.9.2019 Valitsuse korraldus nr 216 Riigikaitse arengukava 2021–2030 (materjalid asutusesiseseks kasutamiseks) Riigikantselei 2020. a november
12.9.2019 Valitsuse korraldus nr 217 Siseturvalisuse arengukava 2020–2030 (809.93 KB, PDF) Siseministeerium 2020. a veebruar
10.1.2019 Valitsuse korraldus nr 15 Metsanduse arengukava aastani 2030 (279.66 KB, PDF) Keskkonnaministeerium 2020. a aprill
29.3.2018 Valitsuse korraldus nr 78 Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 (1.34 MB, PDF) Sotsiaalministeerium 2019. a november
10.8.2017 Valitsuse korraldus nr 234 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 (533.39 KB, PDF) Maaeluministeerium 2019. a november

 

Kehtivad arengukavad

Kehtivad horisontaalsed arengukavad

 

Aeg Tüüp Pealkiri
14.09.2005 Riigikogu otsus

Eesti säästva arengu riiklik strateegia "Säästev Eesti 21"

28.04.2017 Valitsuse korraldus nr 115

Uuendatud konkurentsivõime kava "Eesti 2020" (895.29 KB, PDF)
Tegevuskava aastateks 2017-2020 (98.89 KB, XLSX)

31.05.2017 Riigikogu otsus Eesti julgeolekupoliitika alused

 

Lastega perede toimetuleku parandamine

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium

24.10.2013
27.08.2015
27.08.2015

Valitsuse korraldus nr 454
Valitsuse korraldus nr 351
Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)

Täiendatud "Laste ja perede arengukava 2012-2020" (891.04 KB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2015-2018 (358.72 KB, XLSX)
Arengukava täitmise 2014. aasta aruanne (323.06 KB, XLSX)

Sotsiaalministeerium

 

Riigireform

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium
13.05.1998 Riigikogu otsus

Eesti infopoliitika põhialused

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

18.11.2013
22.06.2017
22.06.2017

Valitsuse korraldus nr 509
Valitsuse korraldus nr 177
Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)

Eesti infoühiskonna arengukava 2020 (1.56 MB, PDF) 
Rakendusplaan aastateks 2017-2021 (65.51 KB, XLSX)
Arengukava täitmise 2016. a aruanne (901.19 KB, PDF)

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

 

Ääremaastumise pidurdamine

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium
20.03.2014

21.07.2016
Valitsuse korraldus nr 107

Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)

Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 (1.77 MB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2014-2017 (54.82 KB, XLSX)
Arengukava täitmise 2014. ja 2015. a aruanne (1.29 MB, PDF)

Rahandusministeerium
30.08.2012 Valitsuse korraldus nr 368 Üleriigiline planeering "Eesti 2030+" (2.92 MB, PDF)
Elluviimise tegevuskava (529.4 KB, PDF)
Rahandusministeerium

 

 Julgeolek ja riigikaitse

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav asutus
29.06.2017 Valitsuse korraldus nr 193 Riigikaitse arengukava 2017-2026 (avalik osa) (751.75 KB, PDF) Riigikantselei

 

 Välis- ja Euroopa Liidu poliitika

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium
15.01.2003 Riigikogu otsus Eesti arengukoostöö põhimõtted Välisministeerium
8.08.2019 Valitsuse protokolliline otsus (kiita heaks) Eesti välispoliitika arengukava 2030 (5.92 MB, PDF) Välisministeerium

 

Sissetulekute kasvatamine ja ettevõtluse edendamine

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium
14.11.2001
 
Riigikogu otsus

Eesti ekspordipoliitika põhialused

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

31.10.2013
30.03.2017
19.05.2016
 
Valitsuse korraldus nr 460
Valitsuse korraldus nr 90
Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)

Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020 (1.54 MB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2017-2020 (50.62 KB, XLSX)
Arengukava täitmise 2015. a aruanne (38.58 KB, XLSX)

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
15.11.2013
16.05.2014
Riigikogu otsus
Valitsuse korraldus nr 216
Eesti riiklik turismiarengukava 2014-2020
Rakendusplaan aastaks 2014 (44.58 KB, XLSX)
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

19.02.2014
31.07.2014
17.02.2017

Riigikogu otsus
Valitsuse korraldus nr 337
Valitsuse korraldus nr 54

Transpordi arengukava 2014-2020
Rakendusplaan aastateks 2014-2017 (57.28 KB, XLSX)
Rakendusplaani lisa "Liiklusohutusprogramm 2016-2025" (1.18 MB, PDF) ja selle elluviimiskava aastateks 2016-2019 (105.4 KB, XLSX)

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
02.08.2012
20.10.2017
12.12.2013
Valitsuse korraldus nr 342
Valitsuse korraldus nr 286
Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)
Riiklik arengukava "Eesti merenduspoliitika 2012-2020" (727.38 KB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2017-2020 (36.78 KB, XLSX)
Arengukava täitmise aruanne aastatel 2012-2013 (19.42 KB, XLSX)
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

 

Energeetika

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium
20.10.2017 Valitsuse korraldus nr 285 Energiamajanduse arengukava aastani 2030 (1.84 MB, PDF) Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
16.03.2016
6.10.2016
Riigikogu otsus
Valitsuse korraldus nr 327

Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030 (PDF)
Rakendusplaan aastateks 2016-2019 (27.24 KB, XLSX)

Keskkonnaministeerium
26.11.2010
 
Valitsuse korraldus nr 452
 
Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 (468.63 KB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2010-2013 (75.22 KB, PDF)
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

 

Sotsiaalkaitse ja tervishoiupoliitika

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium
30.06.2016
30.06.2016
Valitsuse korraldus nr 240
Valitsuse korraldus nr 240

Heaolu arengukava 2016-2023 (1008.37 KB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2016-2020 (138.59 KB, XLSX)

Sotsiaalministeerium
20.12.2012
12.02.2015
29.3.2018
22.10.2015

 
Valitsuse korraldus nr 527
Valitsuse korraldus nr 69
Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)
Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)
 

Täiendatud "Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020" (633.65 KB, PDF)
Täiendatud rakendusplaan aastateks 2013-2016 (122.91 KB, XLSX)
Arengukava täitmise 2015.-2016. aasta aruanne (854.66 KB, PDF) ja selle lisa (419.59 KB, XLSX)
Arengukava täitmise 2013.-2014. aasta tulemusaruanne (533.14 KB, PDF)

Sotsiaalministeerium

 

Õiguskord

 

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium
23.02.2011
22.10.2015
Riigikogu otsus
Valitsuse protokolliline otsus (kiita heaks)

Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018
Arengusuundade täitmise 2015. aasta ülevaade (1.19 MB, PDF)

Justiitsministeerium

 

Sisejulgeolek

 

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium
09.06.2010
3.03.2016
Riigikogu otsus 
Valitsuse protokolliline otsus (kiita heaks)
 
Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018
Arengusuundade täitmise 2015. a ülevaade
Justiitsministeerium
17.11.2016
22.06.2017
22.06.2017
Valitsuse korraldus nr 388
Valitsuse korraldus nr 178
Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)

Täiendatud "Siseturvalisuse arengukava 2015-2020" (2 MB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2018-2021 (33.12 KB, XLSX)
Arengukava täitmise 2016. aasta aruanne  (657.58 KB, PDF)

Siseministeerium
27.02.2015
8.09.2016
8.09.2016
Valitsuse korraldus nr 100
Valitsuse korraldus nr 302
Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)

Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020 (1.63 MB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2016-2020 (91.38 KB, XLSX)
Arengukava täitmise 2015. aasta aruanne (1.38 MB, PDF) ja selle lisa (80.01 KB, XLSX)

Justiitsministeerium
03.10.2013
28.04.2017
27.04.2017
Valitsuse korraldus nr 429
Valitsuse korraldus nr 116
Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)
Korruptsioonivastane strateegia aastateks 2013-2020 (604.58 KB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2017-2020 (52.17 KB, XLSX)
Arengukava täitmise 2016. aasta aruanne (583.29 KB, PDF) ja selle lisa (65.34 KB, XLSX)
Justiitsministeerium

 

Teadus- ja hariduspoliitika

 

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium

22.01.2014

05.02.2015

27.05.2016
26.05.2016

Riigikogu otsus

Valitsuse korraldus nr 61

Valitsuse korraldus nr 183
Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 "Teadmistepõhine Eesti"
Arengukava lisa 2. Eesti Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni partnerlustes osalemise strateegiline raamistik (316.43 KB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2016-2019 (109.41 KB, XLSX)
Arengukava täitmise 2014. ja 2015. a aruanne (896.32 KB, PDF)

Haridus- ja teadusministeerium

13.02.2014
27.03.2015
Valitsuse korraldus nr 59
Valitsuse korraldus nr 150

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (1.52 MB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2015-2018 (36.61 KB, XLSX) ja selle lisa "Haridustaristusse investeerimise põhimõtted" (878.62 KB, PDF)

Haridus- ja teadusministeerium
19.12.2013
03.09.2014
16.07.2015
Valitsuse korraldus nr 572
Valitsuse korraldus nr 378
Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)

Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 (672.55 KB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2014-2017 (67.39 KB, XLSX)
Arengukava täitmise 2014. a aruanne (467.4 KB, PDF) ja selle lisa (401.13 KB, PDF)

Haridus- ja teadusministeerium

 

Kultuur ja sport

 

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium
18.02.2015 Riigikogu otsus Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030 Kultuuriministeerium
12.02.2014
11.02.2016
Riigikogu otsus
Valitsuse protokolliline otsus (kiita heaks)

Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020
Põhialuste täitmise aruanne 2015. aastal (774.07 KB, PDF)
Kultuuriministri ettekanne Riigikogus 2015. aastal

Kultuuriministeerium

 

Eesti keel ja eestlus

 

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium
26.11.2010

19.12.2013
 
Valitsuse korraldus nr 451

Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)
Eesti keele arengukava 2011-2017 (2020) (193.92 KB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2011-2017 (106.16 KB, PDF) 
Arengukava täitmise vahearuanne 2011-2012 (1.18 MB, PDF)
Haridus- ja teadusministeerium
30.01.2014 
 
Valitsuse protokolliline otsus (kiita heaks)
 
Rahvuskaaslaste programm 2014-2020 (449.31 KB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2014-2017 (235.55 KB, PDF)
Haridus- ja teadusministeerium

 

Kodakondsuspoliitika ja lõimumine 

 

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium
10.06.1998 Riigikogu otsus

Eesti riikliku integratsioonipoliitika lähtekohad mitte-eestlaste integreerimiseks Eesti ühiskonda

Kultuuriministeerium

16.05.2016
6.07.2017
6.07.2017

Valitsuse korraldus nr 161  
Valitsuse korraldus nr 198
Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)       

Lõimumisvaldkonna arengukava "Lõimuv Eesti 2020" (täiendatud 2016. a) (2.01 MB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2017-2020 (126.1 KB, XLSX)
Arengukava täitmise 2016. a aruanne (638.58 KB, PDF) ja selle lisa (561.27 KB, PDF)

Kultuuriministeerium

 

Keskkond

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium
6.06.2017 Riigikogu otsus Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 (264.07 KB, PDF) Keskkonnaministeerium
5.04.2017 Riigikogu otsus Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 (244.78 KB, PDF) Keskkonnaministeerium
2.03.2017 Valitsuse korraldus nr 62

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 (1.39 MB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2017-2020 (70.69 KB, XLSX)

Keskkonnaministeerium
13.06.2014 Valitsuse korraldus nr 256 Riigi jäätmekava 2014-2020 (1.36 MB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2014-2017 (30.42 KB, XLSX)
Keskkonnaministeerium
14.02.2007 Riigikogu otsus

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030

Keskkonnaministeerium

26.07.2012
18.12.2015
1.06.2017
Valitsuse korraldus nr 332
Valitsuse korraldus nr 533
Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)

Looduskaitse arengukava aastani 2020 (319.21 KB, PDF) 
Rakendusplaan aastateks 2016-2020    (43.18 KB, XLSX)
Arengukava täitmise aruanne 2012-2016 (689.02 KB, PDF)                                      

Keskkonnaministeerium
15.03.2011
15.11.2012
Valitsuse korraldus nr 127
Valitsuse korraldus nr 479
Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011-2020 (330.48 KB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2012-2015  (309.14 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium
15.02.2011 
11.02.2016
26.10.2017
Riigikogu otsus
Valitsuse korraldus nr 56
Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)
Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 
Rakendusplaan aastateks 2016-2020 (39.42 KB, XLSX)
Arengukava täitmise aruanne 2011-2016 (1005.23 KB, PDF)
 
Keskkonnaministeerium


Maaelu ja põllumajandus

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium
26.05.2014 Valitsuse korraldus nr 239

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (4.42 MB, PDF)

Põllumajandusministeerium

09.10.2014

Valitsuse protokolliline otsus (kiita heaks)

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 (1.61 MB, PDF)

Põllumajandusministeerium

 

Kodanikuühiskonna arendamine

Aeg Tüüp Pealkiri Vastutav ministeerium
02.12.2002 Riigikogu otsus

Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon

Siseministeerium

19.02.2015
2.09.2016
1.09.2016
Valitsuse korraldus nr 83
Valitsuse korraldus nr 295
Valitsuse protokolliline otsus (võtta teadmiseks)

Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 (1.3 MB, PDF)
Rakendusplaan aastateks 2016-2019 (286.89 KB, PDF)
Arengukava täitmise 2015. a aruanne (897.64 KB, PDF)

Siseministeerium

 

Viimati uuendatud: 14. september 2020